Tvarkaraščiai
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Ugdymas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Administracinė informacija
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Duomenų bazė
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Maitinimas
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Valdymas ir savivalda
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Lankytojai
Atvira informavimo ir orientavimo sistema - AIKOS
Projektas „Mes rūšiuojam prisijunk ir tu
Saugus elgesys vandenyje
Pirmas UTA įgyvendinimas Planas

 

   Vadovaudamasi Jurbarko savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-93 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Viešvilės pagrindinę mokyklą, prijungiant prie Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui“, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija dalyvauja reorganizavime. Po reorganizavimo Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas, o jos Viešvilės skyrius – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, kitas švietimo programas. Reorganizavimo pabaiga – 2024 m. rugpjūčio 30 d. Pridedama Jurbarko savivaldybės tarybos sprendimas T2-93.

Eil. Nr.

Priemonės

Įgyvendinimo terminas

Atsakingas

Rezultatas (siektinas)

1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

1.1

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo mokykloje koordinavimo komandos sudarymas

2022 m. balandis

Direktorius

Sudaryta UTA įgyvendinimo mokykloje koordinavimo komanda

1.2

UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių plano sudarymas

2022 m. rugpjūtis

UTA koordinavimo komanda

Sudarytas UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių planas

1.3

UTA koordinavimo komandos pasitarimai

2022 – 2024 m. (1 kartą per mėn. arba esant poreikiui)

Administracija

UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis

1.4

Konsultacijos su Jurbarko rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda

2022 – 2024 m. (esant poreikiui)

Administracija, UTA koordinavimo komanda

Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas mokyklos veikloje

1.5

Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė

2022 m. gruodis

UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba

Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės ir stiprybės

1.6

Apklausos organizavimas mokykloje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui

2023 m. vasaris

UTA koordinavimo komanda

Atlikta apklausa ir duomenų analizė

1.7

Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse

Iki 2023 m. birželio mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

Aptartos atnaujintos BP, pasiruošta ilgalaikių planų rengimui

1.8

Mokyklos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra

Iki 2023 m. sausio mėn.

Administracija

Atnaujinti mokyklos tvarkos, aprašai

1.9

Mokyklos ugdymo plano koregavimas ir parengimas pritaikant diegti UTA

2022 – 2024 m.

Administracija Metodinė taryba

Koreguojami 2022-2023 m. m. ir parengiami 2023-2024 m. m. ugdymo planai

1.10

Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui

2022 – 2024 m.

Administracija

Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.)

1.11

UTA diegimo proceso stebėsenos atmintinės rengimas

2023 m.

vasaris

Administracija,

UTA koordinavimo komanda

Parengta UTA diegimo proceso stebėsenos atmintinė

1.12

UTA diegimo proceso stebėsena

2023 – 2024 m. (nuolat)

Administracija

Nuolat vykdoma stebėsena pagal parengtą UTA koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę

2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant atnaujintą ugdymo turinį

2.1

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas

2023 m. sausio mėn.

Administracija, UTA koordinavimo komanda

Mokytojai informuoja apie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį

2.2

Pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programos parengimas

Iki 2023 m. vasario mėn.

Administracija, UTA koordinavimo komanda, metodinė taryba

Parengta pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programa.

2.4

Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų, pagal atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimo etapus, organizavimas ir galimybių juose dalyvauti, sudarymas

2023 – 2024 m.

Administracija

Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose

2.5

Metodinių dienų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui

2023 – 2024 m.

Administracija, UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba

Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojamas ugdymo proceso organizavimas įgyvendinant UTA

2.6

Individualios pedagogų konsultacijos

2023 – 2024 m.

Administracija, UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba

Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA mokykloje

2.7

Grįžtamojo ryšio technikų taikymas analizuojant UTA diegimo situaciją mokykloje

2023 – 2024 m.

UTA koordinavimo komanda

Kolegiali pedagogų, administracijos, bendruomenė refleksija apie UTA įgyvendinimą mokykloje

3. UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą mokykloje

3.1

Pedagogų ir bendruomenė supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius

2022-2024 m.

Administracija, UTA koordinavimo komanda

UTA įgyvendinimo proceso pristatymas

3.2

Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas mokyklos svetainėje

2022 – 2024 m.

Administracija,

UTA koordinavimo komanda

Viešai skelbiama informacija mokyklos internetinėje svetainėje

 

Paskutinį kartą atnaujinta (2023-01-06)

 
Projekto tikslas  – siekti 5–10 klasių mokinių pasiekimų gerinimo
ES parama - „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Elektroninis dienynas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
Nacionalinė švietimo agentūra dalyvauja įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo politiką, prisideda užtikrinant švietimo kokybę, teikia informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo pagalbą, vykdo švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuoja ugdymo turinį ir koordinuoja jo įgyvendinimą, organizuoja ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Viešvilės miestelio biblioteka.
Saugus elgesys vandenyje
Portalas eMokykla Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras Būk saugus elektroninėje erdvėje Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė
Tai interaktyvi interneto svetainė, skirta asmenims, norintiems atsisakyti šio žalingo įpročio